FRANSA KONSOLOSLUĞU YETKİLİ TERCÜME BÜROLARI İÇİN TIKLAYINIZ VEYA "YEMİNLİ BÜROLAR" PANELİNDEN BÜRO SEÇİNİZ! 

 

 FRANSA KONSOLOSLUĞU SİTESİ LİNKİ DOĞRULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

 


 

ALMANYA'DA DENKLİK İŞLEMLERİ YETKİLİ TERCÜME BÜROLARI (İSTANBUL) İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

ALMANYA'DA DENKLİK İŞLEMLERİ YETKİLİ TERCÜME BÜROLARI (ANKARA) İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

DİĞER ŞEHİRLERDEKİ KONSOLOSLUK BÜROLARI İÇİN YEMİNLİ BÜROLAR PANELİNDEN ŞEHİR SEÇİNİZ!

 

 

ALMAN KONSOLOSLUĞU VİZE TÜRLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

Dernek üyelerimizin dikkatine;

Özellikle Konsolosluk evraklarında çeviri hatasından / kalitesinden dolayı tarafımıza 3 şikâyet iletilmesi halinde üye büronun iletişim bilgileri askıya alınacaktır.

Gerek kurumunuzu ve gerekse derneğimizi olumsuz etkileyecek mesleki hatalara mahal vermeyiniz.


Zur Kenntnisnahme unserer Vereinsmitglieder;

Für den Fall, dass 3 Beschwerden aufgrund eines Übersetzungsfehlers / einer Qualität, insbesondere in konsularischen Dokumenten, an uns gesendet werden, werden die Kontaktinformationen des Mitgliedsbüros ausgesetzt.

Lassen Sie keine beruflichen Fehler zu, die sich sowohl auf Ihre Institution als auch auf unseren Verband negativ auswirken.


Dear Members;

If 3 complaints are filed us about you/ your firm especially due to the translation error / quality in the translations of the documents submitted to the Consulates, the contact information of the member bureau will be suspended.

Please avoid making material mistakes that may affect your firm and our association adversely.

 

 

TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ ÜYESİ BÜROLARIN ÇEVİRİLERİ FRANSIZ KONSOLOSLUĞU, İNGİLTERE, AVUSTRALYA  VE ALMAN KONSOLOSLUĞU TARAFINDAN KABUL GÖRMEKTEDİR.

 

FRANSIZ KONSOLOSLUĞU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

ALMAN KONSOLOSLUĞU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

İNGİLTERE KONSOLOSLUĞU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!


 

 

 

DUYURULAR:

 

Federasyonumuzun öncülüğünde Derneğimiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar başarıyla sonuçlanmış olup Tapu Müdürlüklerinde çevirmenlik hizmeti eski sisteme geri dönmüştür. Mahkemeler Bilirkişi ve Çevirmenler listesine dahil olan tüm tercümanlar eskiden olduğu gibi Tapu Müdürlüklerinde Çeviri hizmeti verebileceklerdir.

 

İlgili genelge için tıklayınız! 

 

Saygılarımla,

Genel Başkan

Dr. Ahmet VAROL


 

 

DİKKAT!

 

DERNEK ÜYELİĞİMİZDEN AYRILMIŞ / ÇIKARILMIŞ KİŞİ VE KURUMLARIN DERNEK SERTİFİKALARINI, ÜYE NUMARALARINI VB... KULLANMALARI YASAK OLUP, TESPİTLERİ HALİNDE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞI DUYURULUR!

 


 

 

 

NOTER İLE İLGİLİ MESLEKTAŞLARA DUYURU:

Çevirme işlemleriyle ilgili olarak, noterlik ücret tarifesine göre tahakkuk eden çevirme ücretinin tamamının tahsil edilmesinden sonra, %50'sinin noterler tarafından tercümanlara ödeneceğine ilişkin 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bir noterimiz tarafından açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 31.10.2014 günlü, E: 2014/5432 sayılı karara, davacının itiraz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, ilişikte bir örneği bulunan 02.04.2015 günlü ve YD İtiraz No: 2015/266 sayılı kararla, “Noterlik Kanunu ile Yönetmeliğinde, çeviri ücretlerinden noterlerin pay alacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmaması, uyuşmazlığa konu hususun 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112. maddesi uyarınca düzenlenecek tarifede tespit edilmesi gerekirken, Yönetim Kurulu kararına istinaden genelge ile düzenlenmesi” gerekçeleriyle davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun 22.02.2016 günlü toplantısında konunun görüşülmesi sonunda;

 

21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesinde, noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretlerinin noterlik dairesinin gelirlerinden olduğunun, yevmiye defterine gelir olarak kaydedileceğinin, noterin çevirene ödediği paranın da dairenin giderlerinden sayıldığının belirtilmesi nedeniyle, tercümana ödenecek ücretle ilgili olarak, Noterlik Kanunu Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ve 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgeden önceki uygulama doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genelge iptal edilerek eski usul uygulaması başlamıştır. 01.03.2016

 

TUÇED Genel Başkanı

Dr. Ahmet VAROL

YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU ile ilgili bilgi sahibi olmak için lütfen TIKLAYINIZ! 


 

Yeminli Tercüme Bürosu Yetkisi ve Süresi;

Yeminli Tercüme Bürolarının yetkileri; her yıl incelemeye tabii tutularak, belgeleri yenilenmeye uygun görülen, meslek etiğine uygun hareket edip, kural ve kaidelere uyan büroların Ocak ayında Yeminli Tercüme Bürosu Yetkileri yenilenmektedir.

Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi yenilenmeyenler,  eski belgelerini kullanamayacakları için internet sitelerinden, antetli kağıtlarından,  kartvizitlerinden ve kaşelerinden Yeminli Tercüme Bürosu ibarelerini kaldırmak zorundalardır.

Yeminli Tercüme Bürosu olmadıkları halde, halka eksik ve yanlış bilgi vererek haksız kazanç elde edenler hakkında da yasal işlemler başlatılacaktır.

TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı

www.tucef.org.tr

www.tuced.org.tr


 

TASDİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Çeviri hizmeti veren arkadaşlar;

Yıllardır yaptığımız çalışmalar neticesi olarak:

Çalışma Bakanlığı ve tüm birimlerinde de aynı şekilde işlem yapılmaktadır. Çalışma müsaadesi alımında veya uzatılmasında YEMİNLİ TASDİK yeterli olup, hiçbir evrakta Noter tasdiki gerekmemektedir. (İstisnai durumlar hariç)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca istenen belgelerde de aynı şekilde işlem yapılmaktadır.

İngiltere Konsolosluğu, Fransa Konsolosluğu ve Almanya Konsolosluğu gibi bir çok konsoloslukta da YEMİNLİ TASDİK yeterli olup, ayrıca Noter tasdiki gerekmemektedir.

Avustralya Konsolosluğunda ise Dernek üyelerimizden ve benzeri dernek üyelerinden de Noter tasdik istenmemektedir. Sadece dernek üyesi olduğuna ve İngilizce yetkisi olduğuna dair faaliyet belgesi yeterlidir.

Dernek üyesi olmayanların çevirilerinde Noter tasdiki istenmektedir.        

 

Tüm arkadaşlara duyurulur.

Ahmet VAROL

Dr. Genel Başkan